2%
Exit Survey
 
 

      การสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจในการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการดำเนินงานของศูนย์ฯในกลุ่มประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลที่ได้ถูกนำมาใช้และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

            จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามที่ตามความเป็นจริงและขอยืนยันว่าข้อมูลความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสนอผลการสำรวจโดยภาพรวมเท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล” โทรศัพท์ 02-727-3618 หรืออีเมล์ nida_poll@nida.ac.th